រកលុយតាមរយៈការថតរូប

Premise កំពុងតែធ្វើផែនទីជិវិតក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកសម្រាប់អង្គការដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍបទពិសោធន៍សហគន៍ជារួមរបស់អ្នក។

“Get

រកលុយតាមរយៈការរុករកនៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នក។

Premise ជួយអង្គការផ្នែកមនុស្សធម៍ រដ្ឋាភិបាល និង ក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញ ដោយឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗ។ ដោយបំពេញកិច្ចការទាំងនេះ លោកអ្នកអាចជួយក្រុមទាំងនេះឲ្យបានយល់ថា តើមានគ្លីនិកសុខភាពប៉ុន្មាននៅក្នុងទីក្រុង ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលចំាបាច់ ឬ ក៏បានយល់ពីតម្លៃនៃផលិតផលផ្សេងៗនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញ។

រកលុយបានតាមរយៈការថតរូប និងឆ្លើយសំណួរ។

ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកពីតំបន់នេះដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់អ្នក។

ចូលរួមជាមួយបណ្តាញសកលលោកជាងកន្លះលាននាក់នៃ Premise Contributors មកពីជាង 110 ប្រទេស

“Get

របៀបដែលវាដំណើរការ

ទាញយកកម្មវិធី Premise ហើយបង្កើតគណនី

ទាញយកកម្មវិធី Premise ហើយបង្កើតគណនី

បញ្ចូលព៏័ត៌មាននៃការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នក

បញ្ចូលព៏័ត៌មាននៃការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នក

បំពេញកិច្ចការដំបូងរបស់អ្នក។

បំពេញកិច្ចការដំបូងរបស់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញកិច្ចការច្រើនល្មមសមរម្យហើយនោះ លោកអ្នកអាចដកលុយបានហើយ។

នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញកិច្ចការច្រើនល្មមសមរម្យហើយនោះ លោកអ្នកអាចដកលុយបានហើយ។

មានសំណួរទាក់ទងនឹងជំហានទាំងអស់នេះមែនទេ? ចុចនៅត្រង់នេះ។

ជួបជាមួយបណ្តាញសកលលោកនៃ Premise Contributors

Start making money now.

Android app on Google Play